Mecanismul de raportare a incalcarilor legii

Mecanisme de raportare internă

Persoana desemnată cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor formulate în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizărilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare – Dl. Dorinel Colniceanu – tel. 0240531054, interior 27.

Modalitățile de primirea raportările interne privind incălcări ale legii:

A. Raportări în scris în format electronic. Se pot depune la adresa de email avertizari.integritate.tl@mmanpis.ro.

B. Raportări în scris pe suport de hârtie. Se pot transmite prin poștă în plic închis în atenția persoanei desemnate la sediul instituției din Tulcea, Str.Babadag, nr. 118.

C. Raportare prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public, pe baza de progamare tefelonică.

Întrebări frecvente

Prin încălcări ale legii, înțelegem fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 361/2022, care privesc domenii cum ar fi:

 • achizițiile publice;
 • serviciile, produsele și piețele financiare, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
 • siguranța și conformitatea produselor;
 • siguranța transportului;
 • protecția mediului;
 • protecția radiologică și siguranța nucleară;
 • siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
 • sănătatea publică;
 • protecția consumatorilor;
 • protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice.

Totodată, acestea privesc și:

 • încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene (cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene);

încălcări referitoare la piața internă (menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.