Proiecte

Anunț privind înregistrarea dosarelor necesare înscrierii în grupul țintă pentru personalul specializat în domeniul asistenței sociale (39.350) selectat în proiect, din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței sociale/furnizorilor de servicii sociale, în vederea participării la Programul Național de Formare – proiect POCU/460/4/6/126924  ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” – cod MySMIS 126924

Proiectul „Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale”, POCU/460/4/6/126924, se derulează pe o perioadă de 36 luni, în perioada aprilie 2019 – martie 2022, fiind implementat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Proiectul urmărește creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin creșterea capacității tehnice și administrative a rețelei publice de asistență socială comunitară.

Prin implementarea activităților prevăzute în cererea de finanțare, proiectul contribuie la:

 • consolidarea capacității serviciilor publice de asistenta socială de a iniția, coordona și implementa măsuri de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială, în 350 de comunități marginalizate prin furnizarea de resurse umane adecvate și formarea acestora.
 • îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului care activează in sectorul asistentei sociale la nivel național, contribuind astfel la consolidarea rețelei de asistență socială prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populației.

Proiectul își propune să răspundă unor nevoi reale ale sectorului asistenței sociale. Astfel, o componenta majoră a proiectului este reprezentată de derularea unui program național de formare pentru toți profesioniștii din sistemul de asistență socială din Romania. Programul național de formare se va adresa unui grup țintă format din 39.350 de persoane specializate în domeniul asistenței sociale selectate în proiect, personal specializat din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței sociale/furnizorilor de servicii sociale publici și privați, în condițiile legii.

Categoria I de persoane din grupul țintă este formată din 350 de asistenți sociali (COD COR 263501) şi asimilații acestora ( COD COR 341201) ce susțin acțiunea de dezvoltare a celor 350 de comunități selectate prin proiect, pe baza Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate, prin furnizarea resursei umane adecvate către serviciile publice de asistență socială ce funcționează în cadrul UAT-urilor  și care au semnat Protocolul de Colaborare cu MMPS și ANPIS. Din grupul celor 350 de specialiști în asistență socială vor face parte atât personalul recrutat în cadrul proiectului pentru a profesa în comunitățile selectate, cât și personalul angajat în cadrul UAT-ului.

Cele 350 de persoane din grupul țintă vor participa la un program de instruire conform planului de instruire elaborat în cadrul proiectului.

Categoria a II-a de persoane din grupul țintă este formată din 39.000 de persoane specializate în domeniul asistenței sociale selectate în proiect, personal specializat din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul asistenței sociale/furnizorilor de servicii sociale publici și privați, în condițiile legii.

Formarea celor 39.000 de persoane încadrate în sectorul asistenței sociale va avea la bază cursuri de perfecționare/specializare de minim 40 de ore, conform Legii 129/2000 privind formarea profesionala a adulților (republicată) care vor viza dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale personalului cu atribuții in domeniul asistenței sociale.

Selecția persoanelor pentru participarea în vederea derulării programului național de formare se va efectua din cadrul SPAS și al serviciilor sociale aflate în subordine, din cadrul serviciilor sociale private, din toate UAT-urile, indiferent de tipul de marginalizare, precum și din cadrul altor instituții/structuri publice cu atribuții in domeniul asistentei sociale (ANPIS, AJPIS, DGASPC).

Participarea la programul național de formare se realiza cu respectarea principiului egalității de șanse și nediscriminării, fără condiționări, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot duce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Persoanele eligibile care doresc să fie înscrise în grupul țintă al proiectului, vor transmite către Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, în atenția experților județeni responsabili de implementarea proiectului POCU/460/4/6/126924,  documentele care vor alcătui dosarul de înscriere. Acesta va cuprinde cel puțin următoarele documente:

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplomă de licență cu specializarea în asistență socială, diplomă de bacalaureat și certificat/alt document prin care se face dovada competențelor profesionale pentru Categoria I de persoane din grupul țintă, diplomă de licență, diplomă de bacalaureat, adeverințe de absolvire și alte acte de studii pentru Categoria a II-a de persoane din grupul țintă);
 3. acte de stare civilă (Certificat de naștere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț), în copie.
 4. adeverința de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată în cadrul serviciului social de la nivelul UAT/DGASPC sau ANPIS/AJPIS/APISMB/ instituții cu responsabilități în domeniul asistenței sociale/ furnizori de servicii sociale în condițiile legii/), în original, Anexa 1;
 5. Formular înregistrare grup țintă, original, Anexa 2 * (se va completa și depune doar în momentul participării efective la cursul de formare);
 6. Declarație apartenență grup țintă, original, Anexa 3.

Actele prevăzute la punctele 1,2,3 vor fi certificate pentru conformitate de către angajator.

Experții județeni din cadrul Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială vor înregistra dosarul pentru fiecare persoană recrutată și vor verifica dacă acesta conține toate documentele necesare.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe website-ul ANPIS la link-ul următor: http://www.mmanpis.ro/despre-anpis/proiecte/dezvoltarea-sistemului-de-asistenta-sociala-pentru-combaterea-saraciei-si-a-excluziunii-sociale-cod-smis-126924/

Anexe

 1. Anexa 1 – Adeverința de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată în cadrul serviciului social de la nivelul UAT/DGASPC sau ANPIS/AJPIS/APISMB/ instituții cu responsabilități în domeniul asistenței sociale/ furnizori de servicii sociale în condițiile legii/)
 2. Anexa 2 –  Formular înregistrare grup țintă *(se va completa și depune doar în momentul participării efective la cursul de formare);
 3. Anexa 3 – Declarație apartenență grup țintă.

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

 

Proiectul INTESPO- Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare – cod MySMIS -113589

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

 
          Scopul proiectului
Înregistrarea a minim 200.000 de tineri NEETs inactivi din Romania, în special, tinerii NEETs aflaţi mai departe de piaţa muncii, cu nivel scăzut de competențe și/sau  cu dificultăți în ceea ce priveşte integrarea socială.
Pentru a beneficia de măsuri active pentru integrarea pe piața muncii, tinerii NEETs trebuie mai întâi identificați și înregistrați la Serviciul Public de Ocupare. În România, din punct de vedere statistic (prin intersectarea bazelor de date administrative) se estimează că există aproximativ 400.000 de tineri NEET(în baza de date SPO există între 40.000 și 70.000 de tineri, numărul fiind mai mare după examenul de bacalaureat și scăzând destul de rapid după acesta).

          Obiectivul general al proiectului
Creșterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin.

·         Obiectiv Specific 1 – Creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul tinerilor din categoria NEETs cu privire la avantajele înregistrării la SPO și la opțiunile pe care le au în vederea integrării pe piața muncii, în educație, formare sau antreprenoriat prin realizarea unei campanii de informare si constientizare la nivel national.
·         Obiectiv Specific2 –Constituirea unei rețelei de sprijin la nivel local și implementarea unui  mecanism  de lucru cu tinerii, în scopul identificării a 200.000 de persoane aparţinând categoriei  NEETs ca bază pentru identificarea și monitorizarea acestora.
·         Obiectiv specific 3 – Identificarea a cel  puțin 200.000 tineri NEETs în vederea înregistrării și profilării a 160.000 dintre aceștia.

          Grup țintă
Grupul tinta este estimat la minim 200.000 tineri NEETs inactivi cu vârsta între 16-24 ani neînregistrați la SPO, cu accent pe aceia cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social, care vor fi  înregistrați de către SPO ca urmare a acestui sprijin.
Această categorie de tineri NEETs include tineri care nu au reușit să se integreze pe piața muncii din diverse motive (lipsa oportunităților de ocupare, lipsa competențelor cerute pe piața muncii etc.) și care nu sunt cuprinși în programe de educație sau formare.

          Echipa de proiect
Beneficiarului – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Partener 1- Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Partener 2 – Ministerul  Educatiei  Naționale
Partener 3 – Ministerul  Muncii și Justiției  Sociale.

          Activitățile și subactivitățile Partenerului 1, ANPIS, în proiect
A.1.Identificarea potențialilor tineri NEETs din Registrul electronic al Tinerilor NEETs inactivi și din datele furnizate de la nivel local
1.2.Colectarea datelor de la nivel local

A.3.Constituirea și funcționarea rețelelor de sprijin și a echipelor de intervenție

3.1.Constituirea retelelor de sprijin la nivel judetean si local.

A.6.Managementul proiectului
6.1.Proiectare executive
6.2.Asigurarea coordonării și monitorizării activităților în cadrul proiectului.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
În implementarea proiectului INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare – cod MySMIS -113589, informăm  grupul țintă al proiectului că datele cu caracter personal, cu care intrăm în contact, vor fi prelucrate de A.J.P.I.S. Tulcea cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).